NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Print test

29 Multiple choice questions


 1. Ardha Salambhasana

 2. Matsyasana

 3. Virabhadrasana 1

 4. Matsyendrasana

 5. Setu Bandha Sarvangasana

 6. Mandukasana

 7. Utthita Parsvakonasana

 8. Vrksasana

 9. Balasana

 10. Ardha Chandrasana

 11. Baddha Konasana

 12. Tadasana

 13. Adho Mukha Svanasana
 14. Utthita
 15. Ardha
 16. Parivrtta

 17. Trikonasana

 18. Pavana Muktasana

 19. Utkatasana

 20. Savasana (Shavasana)

 21. Poschimottanasana

 22. Ardha Sarvangasana

 23. none

 24. Bhujangasana

 25. Virabhadrasana 2

 26. Supta Matsyendrasana

 27. Kapotasana

 28. Parivrtta Trikonasana
 29. Supta